Kosina Reality

Mé služby

 

 

 

Níže také naleznete pojištění odpovědnosti a vzor zprostředkovatelské smlouvy

 

Od roku 2007 provozuji svoji realitní kancelář v Kynšperku nad Ohří. Mé pole působnosti je Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Sokolovsko, Chebsko), se zvláštním zaměřením na město Kynšperk nad Ohří a jeho okolí. Mám již stovky spokojených zákazníků, kteří mě na základě své spokojenosti doporučují svým známým. Snažím se pracovat odpovědně a aktivně. Díky mým kontaktům dokážu oslovit solventní zájemce nejen u nás, ale i v zahraničí. Myslím, že můj vztah s klienty je více otevřenější díky mé samostatnosti.

Pracuji trochu jinak než makléři realitních společností. Neurčuji podmínky. Vy určujete moji provizi a dobu po kterou mám možnost Vaši nemovitost nabízet. Nevnucuji určitý způsob provedení prodeje, předkládám své návrhy, které jsou právně a zkušenostmi podložené. Práci pro Vás mohu provézt i bez závazné smlouvy.

Od roku 2010 spolupracuji s mojí manželkou Ivetou Kosinovou a s kolegyní, samostatnou makléřkou paní Ing. Jiřinou Fišerovou.

Investuji do inzertní sítě, nabídku našich nemovitostí k prodeji prezentuji na předních sledovaných internetových www stránkách, například

www.sreality.cz, www.idnes.cz, www.bazos.cz …

Inzeruji také na vývěskách v bankách či inzertních místech.

Služby:

 • inzerce na předních místech mé inzertní sítě na internetu, vývěskách a jiných místech
 • profesionální prezentaci, fotografování interiéru – exteriéru
 • osobní přítomnost se zájemcem o koupi při prohlídce nemovitosti
 • veškerý právní servis, nediktuji, nabízím návrhy
 • úschova kupní ceny v bance či u advokáta
 • komunikace s katastrálním úřadem
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • potřebná součinnost při faktickém předání nemovitosti kupujícímu
 • případný znalecký posudek a příprava daňového přiznání pro daň z nabytí věcí nemovitých

Jestliže se mi z jakéhokoliv důvodu nepodaří v určené době prodat Vaši nemovitost, tak mi nemusíte mou vynaloženou činnost hradit a můžete od prodeje odstoupit. Odměna za mé služby je pouze v případě uskutečněného prodeje nemovitosti.

V popisu mé práce je také správa nemovitostí při pronájmu nemovitosti. Majitelům nemovitostí, kteří chtějí svoji nemovitost pronajmout, zařídím veškerý servis ohledně vyhledání solventního nájemce, právního servisu, průběžné kontroly placení během pronájmu a po skončení pronájmu i výpověď a vyhledání nového nájemce.

Vladislav Kosina  

 

Povinné pojištění realitního zprostředkovatele

Nevýhradní smlouvaprodej (vzor)

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

Firma …, IČO: …,

se sídlem: …,

zastoupena …,

tel.: …, e-mail: …

(dále jen „Realitní zprostředkovatel“), na straně jedné

a

jméno / firma: ……………………………………….……………………………………………………

bydliště / sídlo: …………………………………………………………………………………………..

dat.nar. / IČO: ………………………………………………,

tel.: …………………………………, e-mail:………………………………………………

(dále jen „Zájemce“), na straně druhé

uzavírají v souladu se zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, tuto

ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVU

O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

Článek I.

Prohlášení zájemce

1.   Zájemce prohlašuje, že je vlastníkem následujících nemovitostí (dále jen „Nemovitosti“):

…………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………….…

2.   Zájemce dále prohlašuje, že na Nemovitostech dle článku I. odst. 1. této Smlouvy neváznou žádné závazky ani jiné právní vady, že jeho vlastnické a dispoziční právo k těmto Nemovitostem není nijak omezeno, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, nájemní práva či jiná práva třetích osob, vyjma uvedených na přísl. listu vlastnictví, a že před Realitním zprostředkovatelem nezamlčel žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či zamezit plnění dle této Smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

1.   Realitní zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet pro Zájemce činnost tak, aby měl možnost uzavřít kupní smlouvu o převodu nemovitostí dle článku I. odst. 1. této smlouvy (dále jen „Realitní smlouva“) se třetí osobou (dále jen „Kupující“). Cena požadovaná Zájemcem za převod nemovitostí je ………..………………………..….. Kč (dále jen „Kupní cena“). Výše Kupní ceny může být snížena na základě výslovného požadavku ze strany Zájemce.

2.   V případě, že na základě činnosti Realitního zprostředkovatele dojde k uzavření Realitní smlouvy, zaplatí Zájemce Realitnímu zprostředkovateli provizi ve výši ……….…… z prodejní ceny. Provize je splatná dnem uzavření Realitní smlouvy.

3.   Zájemce výslovně souhlasí a opravňuje Realitního zprostředkovatele, aby si provizi ve svůj prospěch započetl z přijatého rezervačního poplatku, který na jeho účet složí Kupující, a to v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy (dále jen „Rezervační poplatek”). Jinak bude provize Realitního zprostředkovatele Zájemcem uhrazena na základě výzvy ze strany Realitního zprostředkovatele.

4.   Zájemce bere na vědomí, že Realitní zprostředkovatel je plátcem daně z přidané hodnoty a že v částkách účtovaných Realitním zprostředkovatelem dle této smlouvy není DPH zahrnuta.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zájemce se zavazuje

a.  na vyzvání Realitního zprostředkovatele vyvíjet potřebnou součinnost, zejména umožnit prohlídky Nemovitostí v termínech předem sjednaných s Realitním zprostředkovatelem a poskytnout mu veškerou dokumentaci nezbytnou k obstarání Kupujícího,

b.  že veškeré kontakty se třetími osobami, které zajistí Realitní zprostředkovatel, budou realizovány výlučně přes Realitního zprostředkovatele a že bez jeho vědomí neuzavře Realitní smlouvu či smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s osobou, jež byla vyhledána Realitním zprostředkovatelem, a to ani v době po skončení platnosti této Smlouvy,

 • Realitní zprostředkovatel se zavazuje

a.  vyvinout maximální úsilí k obstarání Kupujícího v nejkratší možné době, zejména inzercí v tisku, na internetu apod.,

b.   bez zbytečného odkladu informovat Zájemce o složení Rezervačního poplatku Kupujícím,

c.   zorganizovat potřebná jednání smluvních stran nezbytná k uzavření Realitní smlouvy, příp. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, a zajistit vypracování kupní smlouvy, příp. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a vypracování návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí.

Článek IV.

Další ujednání

1.   Zájemce souhlasí s tím, aby Realitní zprostředkovat v rámci plnění dle této Smlouvy uzavřel s Kupujícím Rezervační smlouvu a přijal Rezervační poplatek. Zájemce výslovně žádá Realitního zprostředkovatele (s plným vědomím práv a povinností vyplývajících z realizovaného poučení), aby započal s poskytováním služeb dle této smlouvy již ve lhůtě pro odstoupení Zájemce od této smlouvy (byla-li tato smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory Realitního zprostředkovatele).

2. Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil s Poučením spotřebitele a se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, jak je uveřejněno na www.kosina-reality.cz. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu oprávněného zájmu Realitního zprostředkovatele a že jsou tyto nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zájemce prohlašuje, že byl Realitním zprostředkovatelem upozorněn na povinnost odevzdat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi  a na povinnost mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Nemovitostí již při inzerci prodeje a tento průkaz předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu Realitní smlouvy.

4. Vzniku práva Realitního zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy dojde k uzavření Realitní smlouvy, pokud Realitní zprostředkovatel umožnil prohlídku Nemovitostí nebo předal podklady k Nemovitostem této třetí osobě v době platnosti této Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1.   Tato smlouva je uzavřena na dobu:

      – určitou do ………………………….

      – neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

      (pozn.: nehodící se škrtněte)

2.   Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

V ………………………… dne ………………………….

…………………………………………… …………………………………………………….

Realitní zprostředkovatel Zájemce

Exkluzivní smlouva – prodej (vzor)

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA

O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

Firma …,

se sídlem: …,

IČO: …,

zastoupena …,

tel.: …, e-mail: …

(dále jen „Realitní zprostředkovatel“), na straně jedné

a

pan/paní …,

bytem: …,

dat.nar.: …,

tel.: …, e-mail: …

(dále jen „Zájemce“), na straně druhé

uzavírají v souladu se zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, tuto Smlouvu o výhradním realitním zprostředkování (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Prohlášení zájemce

1.  Zájemce prohlašuje, že je vlastníkem následujících nemovitostí:

Pozemku parc. č. … o výměře … m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům č.p. … – objekt bydlení, pozemku parc. č. … o výměře … m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. … o výměře … m2 – zahrada, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. …, pro k.ú. …, obec …, u Katastrálního úřadu …, KP … (dále jen „Nemovitosti“). Zájemce prohlašuje, že Nemovitosti nejsou v obchodním majetku zájemce.

2.  Zájemce dále prohlašuje, že na Nemovitostech neváznou žádné závazky ani jiné právní vady, že jeho vlastnické a dispoziční právo k těmto Nemovitostem není nijak omezeno, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, nájemní práva či jiná práva třetích osob, vyjma příp. uvedených na listu vlastnictví, a že před Realitním zprostředkovatelem nezamlčel žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či zamezit uzavření smlouvy o převodu výše uvedených Nemovitostí.

Článek II.

Předmět smlouvy

1.  Realitní zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci zprostředkuje uzavření kupní smlouvy o převodu Nemovitostí (dále jen „Realitní  smlouva“) se třetí osobou (dále jen „Kupující“). Cena požadovaná Zájemcem za převod Nemovitostí je … Kč (dále jen „Kupní cena“). Výše Kupní ceny může být snížena na základě výslovného požadavku ze strany Zájemce.

2.  V případě, že na základě činnosti Realitního zprostředkovatele dojde k uzavření Realitní smlouvy, zaplatí Zájemce Realitnímu zprostředkovateli provizi ve výši … z konečné Kupní ceny. Provize je splatná dnem uzavření Realitní smlouvy.

3.  Zájemce výslovně souhlasí a opravňuje Realitního zprostředkovatele, aby si provizi ve svůj prospěch započetl z přijatého rezervačního poplatku, který na jeho účet složí Kupující (dále jen „Rezervační poplatek”), a to v souvislosti s uzavřením dohody o zablokování prodeje – rezervaci Nemovitostí (dále jen „Rezervační smlouva“). Jinak bude provize Realitního zprostředkovatele Zájemcem uhrazena na základě výzvy ze strany Realitního zprostředkovatele.

4.  Zájemce bere na vědomí, že Realitní zprostředkovatel je plátcem daně z přidané hodnoty a že v částkách účtovaných Realitním zprostředkovatelem dle této smlouvy není DPH zahrnuta.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zájemce se zavazuje

a. na vyzvání Realitního zprostředkovatele vyvíjet potřebnou součinnost, zejména umožnit prohlídky Nemovitostí v termínech předem sjednaných s Realitním zprostředkovatelem a poskytnout mu veškerou dokumentaci nezbytnou k obstarání Kupujícího, tj. především poskytnout k nahlédnutí originály dokumentů týkajících se Nemovitostí za účelem pořízení fotokopií,

b. že veškeré kontakty se třetími osobami, které zajistí Realitní zprostředkovatel, budou realizovány výlučně přes Realitního zprostředkovatele a že bez jeho vědomí neuzavře Realitní smlouvu či smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s osobou, jež byla vyhledána Realitním zprostředkovatelem, a to ani v době po skončení platnosti této smlouvy,

c.  neuzavřít v době trvání této smlouvy Realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s jinou osobou, než mu byla obstarána činností Realitního zprostředkovatele,

d. za účelem převodu Nemovitostí neuzavřít po dobu trvání této smlouvy stejnou nebo podobnou zprostředkovatelskou smlouvu s jinou osobou nebo jinak využívat služeb třetích osob ke zprostředkování uzavření Realitní smlouvy. Zájemce zároveň prohlašuje, že v okamžiku podpisu této smlouvy nemá za tímto účelem uzavřenou jinou zprostředkovatelskou smlouvu, ani jinak nevyužívá služeb jiné osoby.

 • Realitní zprostředkovatel se zavazuje

a. vyvinout maximální úsilí k obstarání Kupujícího v nejkratší možné době, zejména inzercí v tisku, na internetu apod.,

b.  bez zbytečného odkladu informovat Zájemce o složení Rezervačního poplatku Kupujícím,

c.  zorganizovat potřebná jednání smluvních stran nezbytná k uzavření Realitní smlouvy, příp. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, zajistit vypracování potřebné smluvní dokumentace a návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí,

d. zajistit po dohodě se Zájemcem potřebnou dokumentaci a listinné podklady (výpis z listu vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, znalecký posudek apod.).

Článek IV.

Smluvní pokuta

Pokud Zájemce poruší některé ze svých povinností uvedených v této smlouvě nebo pokud uvede v této smlouvě nepravdivé informace, zavazuje se zaplatit Realitnímu zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny uvedené v dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od sdělení výzvy k zaplacení. Tím není dotčeno právo Realitního zprostředkovatele domáhat se náhrady škody v plné výši.

Článek V.

Další ujednání

1. Zájemce výslovně žádá Realitního zprostředkovatele (s plným vědomím práv a povinností vyplývajících z realizovaného poučení), aby započal s poskytováním služeb dle této smlouvy již ve lhůtě pro odstoupení Zájemce od této smlouvy (byla-li tato smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory Realitního zprostředkovatele).

2. Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil s Poučením spotřebitele a se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, jak je uveřejněno na www.kosina-reality.cz. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu oprávněného zájmu Realitního zprostředkovatele a že jsou tyto nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zájemce prohlašuje, že byl Realitním zprostředkovatelem upozorněn na povinnosti vyplývající z ustanovení § 125 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. na povinnost odevzdat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi, a ze zák.č. 406/2000 Sb. zejména na povinnost mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Nemovitostí již při inzerci prodeje a tento průkaz předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu Realitní smlouvy.

4. Zájemce souhlasí s tím, aby v případě uzavření Rezervační smlouvy na Nemovitosti Realitní zprostředkovatel přijal od Kupujícího Rezervační poplatek. 

5. Vzniku práva Realitního zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy dojde k uzavření Realitní smlouvy, pokud Realitní zprostředkovatel  umožnil prohlídku Nemovitostí nebo předal podklady k Nemovitostem Kupujícímu v době platnosti této smlouvy.

6.  V případě, že se na Zájemce obrátí třetí osoba se žádostí o uzavření Realitní smlouvy, je Zájemce povinen tuto osobu odkázat na jednání s Realitním zprostředkovatelem. Smluvní strany ujednaly, že i v tomto případě vzniká Realitnímu zprostředkovateli nárok na provizi sjednanou v článku II. odst. 2. této smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1.  Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do …. V případě, že ze strany kteréhokoli z účastníků této smlouvy nedojde nejméně pět dnů před skončením její platnosti k doručení písemného oznámení, že již nemá zájem na dalším prodloužení této smlouvy, platnost této smlouvy se prodlužuje vždy o další dva kalendářní měsíce. Ke stejnému prodloužení této smlouvy dojde také v případě složení Rezervačního poplatku Kupujícím.

2. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoli ze stran bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta je 14 dní.

3.  Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

V … dne …

              ……….……….……….……….                                      ……….……….……….……….

                Realitní zprostředkovatel                                          Zájemce